REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STORIKA
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem storika.pl /com.pl. Sprzedającym jest firma STORIKA Szymon Bujny, dostępna pod adresem Os. Zwycięstwa 22/80, 61-650 Poznań, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 9721034301 , Regon: 301304260, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
 • pod numerem telefonu: +48 604 888 188 koszt połączenia wg cennika właściwego operatora;
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: storika@storika.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.storika.pl./com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem storika.pl/com.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy storika.pl/com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie storika.pl/com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Ofertę sklepu stanowią towary dostępne w witrynie internetowej w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów. Zamówienia dokonane przed uskutecznieniem przez sklep tych zmian, będą realizowane zgodnie z cenami obowiązującymi w dni składania zamówienia.
 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. Wymagana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.

§ 3 Składanie zamówień


 1. Zamówieniem jest zawarcie przez Usługodawcę umowy sprzedaży z Klientem, za pośrednictwem Internetu, poprzez złożenie oświadczenia woli kupna wybranych produktów, dostępnych w sklepie, prezentowanych w witrynie sklepu, za cenę będącą sumą ceny produktu i ceny kosztów dostawy.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych storika.pl/com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, bądź niedostarczenie zamówienia, wynikające z błędów popełnionych przez Klienta podczas wypełniania formularza dostawy.
 8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Czasem realizacji zamówienia jest moment od zaksięgowania na rachunku bankowym sklepu wpłaty w przypadku płatności za pośrednictwem Internetu lub złożenia zamówienia przez Usługobiorcę w wypadku wyboru płatności za pobraniem.
 10. Zamówienie zostanie anulowane przy wyborze płatności przez Internet i braku wpływu należności za nie, do 7 dni roboczych od momentu jego złożenia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub kartą, albo momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 13. Czas dostawy to czas liczony od momentu odbioru zamówienia od Usługodawcy przez firmę przewozową do momentu dostarczenia go Klientowi.
 14. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 15. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

§ 4 Koszty i termin wysyłki


 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowościach, które uniemożliwiają dokonanie wysyłki lub mogą ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, oraz za pośrednictwem firmy InPost i Poczty Polskiej.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „przelew online” lub „za pobraniem” . Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą”, do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszty transportu”.

§ 5 Płatności


 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Płatności24 lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy


 1. Na mocy Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym do pobrania w zakładce „ Reklamacje i zwroty” lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim, przed upływem 14 dni od daty odbioru zamówienia. Należy wysłać je na adres: STORIKA  Szymon Bujny, Os. Zwycięstwa 22/80, 61-650 Poznań, lub korzystając z poczty elektronicznej: storika@storika.pl.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobligowane są do zwrócenia wzajemnie poniesionych wobec siebie świadczeń.
 6. Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za produkt, oraz za koszty dostarczenia o ile wybrany został najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep. Jeżeli Klient wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia, Usługodawca nie zwróci dodatkowych kosztów (zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego). Zwrot kwoty będzie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego produktu.
 7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty, dopóki nie otrzyma rzeczy lub dowodu jej odesłania.
 8. Przy odstąpieniu od umowy, Usługobiorca zobligowany jest pokryć koszt dostarczenia zwracanego produktu.
 9. Sklep nie przyjmuje zwrotów „za pobraniem”.
 10. Warunkiem możliwości zwrotu produktu jest posiadanie oryginalnego rachunku wystawionego przez Sklep. Rachunek jest dowodem sprzedaży towaru.
 11. Produkt nie może nosić śladów użytkowania. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, jeśli korzystał z niego w sposób przekraczający konieczny do stwierdzenia charakteru, własności i funkcjonowania rzeczy.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in.:
 • a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 7 Warunki reklamacji


 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca obliguje się do dostarczenia produktu pozbawionego wad fizycznych lub prawnych (rękojmi).
 2. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w momencie zawarcia umowy.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.
 4. Przez wadę fizyczną rozumie się niezgodność produktu z umową, polegającą na braku właściwości produktu, które winien on mieć ze względu na cel użytkowania.
 5. W celu złożenia reklamacji należy na adres poczty elektronicznej storika@storika.pl przekazać wypełnione zgłoszenie reklamacyjne. Formularz reklamacji, dostępny na stronie sklepu, w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Składając reklamację należy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu dostarczyć do Usługodawcy na adres: STORIKA Joanna Ernest Kaszubowska, Nowe Dobra 14E, 86-200 Chełmno.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Usługobiorca zostanie powiadomiony o trybie dalszego postępowania.
 7. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca wymieni produkt na wolny od wad lub usunie wadę. Nie pozostaje to bez wpływu na możliwość domagania się przez Usługobiorcę obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli stwierdza się iż wada jest istotna. W przypadku jeżeli nie ma możliwości wymiany produktu, usunięcia wady czy też obniżenia ceny Usługobiorca zwraca należność niezwłocznie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W razie konieczności zwrotu produktu Usługodawcy, Klient otrzyma zwrot kwoty zapłaconej za towar i za dostawę a także koszt przesyłki zwrotnej.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za różnice między stanem faktycznym a tymi aspektami sposobu wizualizacji produktu w Witrynie, które wynikają z indywidualnych ustawień graficznych wyświetlacza komputera Kupującego. Niezgodności te nie mogą stanowić roszczeń reklamacyjnych ani podstawy do zwrotu zakupionego towaru.
 10. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 12. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


Polityka prywatności znajduje się w stopce sklepu.


§ 9 Zmiana Regulaminu


 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 2. Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Data opublikowania regulaminu: 07.06.2018 r.